Sosiale medier og velferds – teknologi i helseinstitusjoner


Neste foredrag er om helsekommunikasjon, om bruk av sosiale medier og velferdsteknologi for sykehjem. Endelig skal jeg ha fokus på dem jeg startet min karriere med, de eldste eldre. Mitt første møte med sykehjem var som assistent en gang på 1980-tallet ved Ammerudhjemmet sykehjem. Tre fine år der avgjorde mitt valg om å søke sykepleierutdannelse.

Bakgrunnen for presentasjonen er boken Helsekommunikasjon og digitale medier. I forberedelsen og innledningen starter jeg med å si litt om hva helsekommunikasjon er, omtrenglig slik:

Begrepet helsekommunikasjon er slik jeg forstår det et paraplybegrep som omfavner ulike strategier for kommunikasjon på ulike nivåer for å fremme helse. Helsekommunikasjon er arbeid med informasjon, kompetanseutvikling, støtte- og mestringstilbud til å ivareta egen helse, samt hjelp til å opprettholde ønsket atferdsendring (Sletteland,2014). Dette arbeidet kan gjennomføres på individnivå eller samfunnsnivå. Målet med kommunikasjonen bør være avgjørende for valg av strategi.

Vi har lang tradisjon for blant annet helseinformasjon. Informasjon er ett av flere viktige virkemidler for å øke kunnskapen og tryggheten hos mennesker med ulike helseplager. Men informasjon er ikke nok. Å utvikle kompetansen – enten det er å lære seg å søke etter informasjon selv eller det er å lære seg nye helsevaner er krevende arbeid og forutsetter at vi som hjelpere har kunnskap om hvordan kompetanseutvikling hos våre brukere kan gjennomføres med hell..

Sentrale spørsmål i helsekommunikasjon er:

  1. Hvordan skal vi på best mulig måte nå våre brukere med helserelatert informasjon?
  2. Hvordan kan vi bidra til kompetanseutvikling på best mulig måte?
  3. Hvordan ivareta våre tjenesteytere støtte- og mestringstilbud?
  4. Hvordan kan vi på best mulig måte legge til rette for å hjelpe mennesker til endret helseatferd og ivareta opprettholdelsen av denne?

Støtte og mestringstilbud har vi etter hvert fått bedre tilbud om gjennom for eksempel Frisklivssentraler og lærings- og mestringssentere er viktige tjenestetilbud, men innenfor eldrehelsetjenesten, for mennesker som ønsker å bo hjemme lengst mulig og for dem som allerede har fått bolig på sykehjem gjelder også disse spørsmålene. Også eldre sykehjemsbeboere kan ha behov for mer helsekompetanse og kunnskap om egen helse.

Bakgrunnsstoff for fokus på innovasjon i helse

Omsorgseknologi er ikke et spørsmål om, men hvordan.

Digitale verktøy for helse

Internett er en innovasjon som vi kanskje hittil ikke har klart å se rekkevidden av. Fortsatt er det mange muligheter fantasien ikke har rukket å finne ennå. I foredraget begrenser jeg meg til å snakke om sosiale medier i helseinstitusjoner og bruk av velferdsteknologi – omsorgsteknologi. Begrepene omsorgsteknologi og velferdsteknologi har overlappende betydning, det er vanskelig å finne klare skillelinjer mellom dem.

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, samt å muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Velferdsteknologi kan slik sett forstås som en trygghetstjeneste for mennesker som ikke har behov for tjenester som direkte involverer sykepleier eller lege.

Omsorgsteknologi er teknologier som kan bidra til å utføre oppgaver delvis eller helt blir utført av den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Eksempler er: smarthusteknologi, robotteknologi, kroppssensorer og sporingssystemer (GPS) hvor teknologien er knyttet til pleie og omsorgstjenesten.

Sosiale medier er et digitalt verktøy som ikke først og fremst knyttes til helse og sosiale tjenester. Likevel er sosiale medier som kommunikasjonskanal sentral for alle helse-og omsorgsinstitusjoner. På foredraget skal jeg snakke om hvilke muligheter og begrensninger sosiale medier som kommunikasjonsverktøy for helseinstitusjoner kan ha i dag og i fremtiden. Tema er både relatert til brukernes behov for å ha internett tilgjengelig i institusjonen, i hvilken grad skal vi legge tilrette for muligheten for at brukerne bruker sosiale medier i institusjon, men også hvordan institusjonen selv kan nyttiggjøre seg sosiale medier i kommunikasjon med brukere, pårørende og lokalbefolkningen for øvrig.

Jeg gleder meg :)